Dimples Bar & Grill Danang

Tên doanh nghiệp

Dimples Bar & Grill Danang

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Dimples Bar & Grill Danang

Địa chỉ

Lo A1, My An Beach, Vo Nguyen Giap St.

Số điện thoại doanh nghiệp

0120 238 9110

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Night life type

Map Locator

Thông tin khác

Good food. Good drinks. Good times. It's All Good.

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu