Dive Bar & Restaurant

Tên doanh nghiệp

Dive Bar & Restaurant

Bạn đang ở đây

Tên doanh nghiệp

Dive Bar & Restaurant

Địa chỉ

88 Nguyen Thai Hoc St,

Số điện thoại doanh nghiệp

+84 (0)918 255 521

Thành phố

Category

Night life type

Map Locator

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu