Nam's Aussie Aussie Bar

Tên doanh nghiệp

Nam's Aussie Aussie Bar

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Nam's Aussie Aussie Bar

Địa chỉ

61 Nguyễn Phúc Chu

Thành phố

Category

Night life type

Map Locator

Thông tin khác

Best backpacker bar in Hoi An!.....Welcome to Nam's Aussie Aussie Bar! Best backpacker bar in Hoi An! Come enjoy our free bucket and a few drinks.

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu