Sophia's Mini Mart Da Nang

Tên doanh nghiệp

Sophia's Mini Mart Da Nang

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Sophia's Mini Mart Da Nang

Địa chỉ

33 An Thuong 5, Da nang

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Thông tin khác

We have the best sausages in Da Nang, fresh American Beef, lamp, and fast food ( beef burger, beef pie, ... Cooked honey- glazed pork rips). Also we have sell alohol, wine and softdrink.

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu