Mẹo soạn thảo

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.
Đầu