Bảo Nam Trân

Tên doanh nghiệp

Bảo Nam Trân

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Bảo Nam Trân

Địa chỉ

27 Nguyen Chi Thanh

Số điện thoại doanh nghiệp

0511 3889 889

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Buffet
  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Families with children
  • Large groups
  • Lunch Spot
  • Scenic view

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu