Moka Cafe & Sushi

Tên doanh nghiệp

Moka Cafe & Sushi

Bạn đang ở đây

Tên doanh nghiệp

Moka Cafe & Sushi

Địa chỉ

73 Yên Bái, P. Phước Ninh

Số điện thoại doanh nghiệp

+84 91 348 22 46

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

    • Dining on a budget
    • Doing business
    • Families with children
    • Large groups
    • Romance

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu